ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วย อธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็น ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้

30 ก.ค. 2563

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) เป็นการให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิ สวัสดิการและความรับผิดชอบของตนเอง อีกทั้งยังทราบและเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมของนักศึกษา และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ด้วยการปฐมนิเทศออนไลน์และการประชุมผ่านทางไกล ภายใต้สถานการโรคติดต่อ Covid- 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563

19 มิ.ย. 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการค้าปลีกสมัยใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการค้าปลีกสมัยใหม่ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิทูร กาญจนพันธุ์ เป็นวิทยากรอบรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ณ ห้องกาแล 10 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

18 มิ.ย. 2563

เบอร์โทรศัพท์ อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1/2563

เบอร์โทรศัพท์ อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1/2563

1 มิ.ย. 2563

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมด้วย อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เลขานุการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน กรรมการหลักสูตรฯ ได้ประชุมและพบปะพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้แนวทางปฏิบัติหลังกลับมาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

13 ก.พ. 2563

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระดับ ปวช.3 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

22 พ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

22 พ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

14 พ.ย. 2562

ประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รศ.สมชัย โกศล รองอธิการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เลขานุการหลักสูตรฯ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ กรรมการหลักสูตร ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประชุมหารือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา คุณเหมพงษ์ เหมปราการ ผู้จัดการแผนกบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมในปีต่อไป

14 พ.ย. 2562

กิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม "Mind May" (ไหว้ครูและอบรมเพื่อพัฒนาความรู้) ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ในการนี้ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 กลุ่ม B ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

25 ต.ค. 2562

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล้ยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน

อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์และอาจารย์สรัญญา บัลลังก์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ 2 กลุ่ม A เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

17 ก.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ พร้อมด้วย อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

9 ก.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ในการนี้ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาชั้นปี 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังกล่าว

28 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จ.ลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

16 ส.ค. 2562

กิจกรรมไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีความกตัญญู รู้คุณครูบาอาจารย์ และเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

1 ส.ค. 2562

กิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม "MIND WAY" (ไหว้ครู และอบรมเพื่อพัฒนาความรู้) ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อาจารย์ทรงดช ไชยชนะ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

9 ก.ค. 2562

อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า CDC จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า CDC จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A และ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 กลุ่ม B ในวันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562

4 ก.ค. 2562

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นำโดย อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

27 มิ.ย. 2562

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำรอบปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำรอบปีการศึกษา 2561 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการภายใน ซึ่งผลการประเมินของสาขาฯ อยู่ในระดับพอใช้ และทางสาขาฯ จะได้นำผลการประเมินดังกล่าว ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป

19 มิ.ย. 2562

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย มาเป็นประธานในการเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ รวมถึงได้รับเกียรติ จาก คุณบัณฑิต โบสถ์ทอง จากกองพัฒนานักศึกษา มาบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้

17 พ.ค. 2562

Back