ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมด้วย อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เลขานุการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน กรรมการหลักสูตรฯ ได้ประชุมและพบปะพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้แนวทางปฏิบัติหลังกลับมาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

13 ก.พ. 2563

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระดับ ปวช.3 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

22 พ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

22 พ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

14 พ.ย. 2562

ประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รศ.สมชัย โกศล รองอธิการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เลขานุการหลักสูตรฯ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ กรรมการหลักสูตร ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประชุมหารือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา คุณเหมพงษ์ เหมปราการ ผู้จัดการแผนกบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมในปีต่อไป

14 พ.ย. 2562

กิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม "Mind May" (ไหว้ครูและอบรมเพื่อพัฒนาความรู้) ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ในการนี้ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 กลุ่ม B ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

25 ต.ค. 2562

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล้ยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน

อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์และอาจารย์สรัญญา บัลลังก์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ 2 กลุ่ม A เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

17 ก.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ พร้อมด้วย อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

9 ก.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ในการนี้ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาชั้นปี 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังกล่าว

28 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จ.ลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

16 ส.ค. 2562

กิจกรรมไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีความกตัญญู รู้คุณครูบาอาจารย์ และเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

1 ส.ค. 2562

กิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม "MIND WAY" (ไหว้ครู และอบรมเพื่อพัฒนาความรู้) ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อาจารย์ทรงดช ไชยชนะ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

9 ก.ค. 2562

อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า CDC จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า CDC จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A และ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 กลุ่ม B ในวันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562

4 ก.ค. 2562

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นำโดย อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

27 มิ.ย. 2562

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำรอบปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำรอบปีการศึกษา 2561 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการภายใน ซึ่งผลการประเมินของสาขาฯ อยู่ในระดับพอใช้ และทางสาขาฯ จะได้นำผลการประเมินดังกล่าว ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป

19 มิ.ย. 2562

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย มาเป็นประธานในการเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ รวมถึงได้รับเกียรติ จาก คุณบัณฑิต โบสถ์ทอง จากกองพัฒนานักศึกษา มาบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้

17 พ.ค. 2562

การส่งมอบผลงานจากการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน พร้อมด้วย อาจารย์ทรงเดช ไชยชนะ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ทำการส่งมอบผลงานจากการให้บริการวิชาการและผลจากงานวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ น้ำพริกเผาลำใย แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงสวรรค์ ณ หมู่บ้านเวียงสวรรค์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

17 พ.ค. 2562

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตรโดยได้เพิ่มเติม จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ทรงเดช ไชยชนะ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และปริญญาโททางด้านการบัญชี รวมถึงมีผลงานวิชาการผลงานวิจัย เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร และเป็นอาจารย์ประจำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

19 มี.ค. 2562

สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมธัญรัตน์ ชั้น 8 ตึกคณะวิทยาการจัดการ

17 ม.ค. 2562

ประชุมประจำปี 2561 ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประชุมประจำปี 2561 ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา(ระดับอุดมศึกษา) และอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุุรกิจค้าปลีก ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมในปีต่อไป

20 ธ.ค. 2561

Back