มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี3หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์3หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า98 หน่วยกิต
วิชาแกนทางธุรกิจ30หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน40หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ21หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ7หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า134 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่างๆ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
(บังคับเรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้)
9 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai for Communication)3(3-0-6)
9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)3(3-0-6)
9011103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English for Study Skills)3(3-0-6)
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
9011104 ภาษาไทยเพื่อสุนทรียภาพ (Thai for Aesthetics)3(3-0-6)
9011105ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes) 3(3-0-6)
9011106ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (English for Work) 3(3-0-6)
9011107ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน (Chinese inDaily Life) 3(3-0-6)
9011108ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน (Myanmar Language in Daily Life) 3(3-0-6)
9011109ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน Vietnamese in Daily Life 3(3-0-6)
9011110ภาษาในประชาคมอาเซียน (Languages in the ASEAN Community) 3(2-2-5)
9011111การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Communication) 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้)
6 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
9011201วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Way of Humanized Educare)3(2-2-5)
9011202สุนทรียภาพของชีวิต (Aesthetics of Life) 3(3-0-6)
9011203อารยธรรมโลก (World Civilization) 3(3-0-6)
9011204ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) 3(3-0-6)
9011205การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills Development) 3(3-0-6)
9011206วรรณกรรมกับชีวิต (Literature and Life) 3(3-0-6)
9011207วัฒนธรรมไทย (Thai Cultures)3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(บังคับเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้)
3 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
9011301การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic Education)3(2-2-5)
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
9011302 มนุษย์กับสิ่งแวด้อม (Humanand Environment)3(3-0-6)
9011303 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)3(3-0-6)
9011304 ลําปางศึกษา (Lampang Studies)3(3-0-6)
9011305 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy as a Way of Life) 3(3-0-6)
9011306 กฎหมายในชีวิตประจําวัน (Law in Daily Life) 3(3-0-6)
9011307 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนบน (Social Geography of the Upper Northern Region)3(3-0-6)
9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Modern Entrepreneurship)3(3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้)
3 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)3(3-0-6)
9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)3(3-0-6)
9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Information Technology for Learning)3(2-2-5)
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้)
3 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน (Energy and Energy Conservation) 3(3-0-6)
9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน (Agriculture inDaily Life) 3(2-3-5)
9011503 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise Science for Health) 3(3-0-6)
9011504 โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (จำนวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต)

2.1 วิชาแกนทางธุรกิจ30 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
2563301 กฎหมายธุรกิจ (Business Laws)3(3-0-6)
3503205 บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ (Integrative Business Sciences)3(2-2-5)
3521103หลักการบัญชี (Principles of Accounting)3(2-2-5)
3531101การเงินธุรกิจ (Business Finance)3(3-0-6)
3541101หลักการตลาด (Principles of Marketing)3(3-0-6)
3561101องค์การและการจัดการ (Organization and Management)3(3-0-6)
3562310การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน (Production and Operation Management)3(3-0-6)
3591105เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)3(3-0-6)
3611201คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ (Computer for Business)3(2-2-5)
4112105สถิติธุรกิจ (Business Statistics)3(3-0-6)
2.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน40 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
3642201 การออกแบบการจัดวางและการสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า (Display Design and Store AtmosphereCreation )3(3-0-6)
3642202 การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน และแบบไม่มีหน้าร้าน (Store and Non Store Based Retail BusinessManagement)3(2-2-5)
3644903 การวิจัยสําหรับธุรกิจค้าปลีก (Research MethodologyforRetail Business) 3(2-2-5)
3641301 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก1 (Work-Based Learning in Retail BusinessManagement1) 4(0–180–0)
3641302 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก2 (Work-Based Learning in Retail Business Management2)4(0–180–0)
3642301 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก3 (Work-Based Learning in Retail Business Management3)4(0–180–0)
3642302 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก4 (Work-Based Learning in Retail Business Management4)4(0–180–0)
3643301 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก5 (Work-Based Learning in Retail Business Management5)5(0–225–0)
3643302 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก6 (Work-Based Learning in Retail Business Management6)5(0–225–0)
3644301 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก7 (Work-Based Learning in Retail Business Management7)5(0–225–0)
2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า21 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
3641101 ความรู้พื้นฐานธุรกิจค้าปลีก (Fundamental of Retail Business )3(3-0-6)
3641102 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ในธุรกิจค้าปลีก (FranchiseBusinessManagementin Retail Business) 3(3-0-6)
3641103 การเลือกทําเลที่ตั้งและการออกแบบร้านค้าปลีก (Selecting and DesigningRetailStore Location) 3(3-0-6)
3642201 การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก (Product Managementin Retail Business) 3(3-0-6)
3642202 การจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก (Purchasingin Retail Business) 3(3-0-6)
3642203 การจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจค้าปลีก (Inventory Management in Retail Business) 3(3-0-6)
3642204 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก (Logistics and Supply Chain Managementin Retail Business) 3(3-0-6)
3643201 พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก (Consumer Behavior for Retail Business)3(3-0-6)
3643202 ศิลปะการขายสําหรับธุรกิจค้าปลีก (SalesmanshipforRetail Business) 3(3-0-6)
3643203 หลักการค้าปลีกสมัยใหม่ (PrinciplesofModern Retail Business Management) 3(3-0-6)
3643204 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation) 3(3-0-6)
3644901 สัมมนาธุรกิจค้าปลีก(Seminar Retail Business) 3(2-2-5)
3644902 ปัญหาพิเศษในธุรกิจค้าปลีก (SpecialProblemsin Retail Business)3(3-0-6)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า7 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
3644302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก(Preparation for Field Experiencein Retail BusinessManagement) 2(90)
3644801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Field Experiencein Retail BusinessManagement)5(450)
3644303 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาสําหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Cooperative EducationPreparation for Retail Business Management)1(45)
3644802 สหกิจศึกษาสําหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก (CooperativeEducationforRetail Business Management)6(640)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (จำนวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขานี้