โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย มาเป็นประธานในการเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ รวมถึงได้รับเกียรติ จาก คุณบัณฑิต โบสถ์ทอง จากกองพัฒนานักศึกษา มาบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้

โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาใหม่ จำนวน 11 คน ที่ให้ความสนใจมาเรียนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

17 พ.ค. 2562

ภาพประกอบ

Back