ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำรอบปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำรอบปีการศึกษา 2561 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการภายใน ซึ่งผลการประเมินของสาขาฯ อยู่ในระดับพอใช้ และทางสาขาฯ จะได้นำผลการประเมินดังกล่าว ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป

19 มิ.ย. 2562

ภาพประกอบ

Back