กิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม "Mind May" (ไหว้ครูและอบรมเพื่อพัฒนาความรู้) ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ในการนี้ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 กลุ่ม B ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

25 ต.ค. 2562

ภาพประกอบ

Back