โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) เป็นการให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิ สวัสดิการและความรับผิดชอบของตนเอง อีกทั้งยังทราบและเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมของนักศึกษา และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ด้วยการปฐมนิเทศออนไลน์และการประชุมผ่านทางไกล ภายใต้สถานการโรคติดต่อ Covid- 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563

19 มิ.ย. 2563

ภาพประกอบ

Back