ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ในการนี้ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาชั้นปี 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังกล่าว

28 ส.ค. 2562

ภาพประกอบ

Back