ประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รศ.สมชัย โกศล รองอธิการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เลขานุการหลักสูตรฯ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ กรรมการหลักสูตร ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประชุมหารือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา คุณเหมพงษ์ เหมปราการ ผู้จัดการแผนกบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมในปีต่อไป

14 พ.ย. 2562

ภาพประกอบ

Back