มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลหลักสูตร / การจัดการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ้าปลีก ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program inRetail Business Management
ชื่อปริญญา
ภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
ชื่อย่อ(ไทย) : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
ภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration(Retail Business Management)
ชื่อย่อ(อังกฤษ): B.B.A. (Retail Business Management)

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร4ปี


ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฏีมีจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะที่ต้องเรียนวิชาปฏิบัติการไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต และ ภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง "เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ.2558"


การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี


ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่ม