มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย

คําอธิบายโดยยอ

ในรายวิชาการวิจัยสําหรับธุรกิจคาปลีก ผูเรียนตองฝกปฏิบัติการเขียนโครงรางการวิจัย การฝก ปฏิบัติการภาคสนาม การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล โดยฝกปฏิบัติเป็นรายกลุม และรายบุคคล ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยผูสอนและการนําเสนอผลงานวิจัย


มาตรฐานผลการเรียนรู

 1. มีวินัยในตนเอง ตรงตอเวลา ขยันหมั่นเพียร เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 2. มีความซื่อสัตยสุจริต ซื่อตรงตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูอื่นและสังคม
 3. มีความรู ความเขาใจ หลักการ ทฤษฎี สาระสําคัญ และกระบวนการบริหารธุรกิจ
 4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคตอยอดกรอบความรูเดิม และประสบการณในสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให เกิดวิธีการหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมๆ
 5. สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
 6. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและสถิติ โดยนํามาใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 7. มีทักษะการสื่อสารสามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจอยางถูกตอง ทั้งในรูปแบบการ เขียนรายงานและการนําเสนอดวยวาจา

ชวงเวลา

ภาคการศึกษาที่2ชั้นปที่3


จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต


การเตรียมการ

 1. ผูสอนจัดเตรียมเอกสารตําราและวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา
 2. ผูสอนจัดตารางเวลาการเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามผลงานของนักศึกษา

กระบวนการประเมินผล

 1. ประเมินโครงรางการวิจัยของนักศึกษา
 2. ประเมินผลจากการติดตามงานและการสงงานของนักศึกษา
 3. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความกาวหนาของงานวิจัย
 4. ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานและจัดทํารูปเลมรายงานหลังสิ้นสุดการวิจัย