กิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม "MIND WAY" (ไหว้ครู และอบรมเพื่อพัฒนาความรู้) ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อาจารย์ทรงดช ไชยชนะ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

9 ก.ค. 2562

ภาพประกอบ

Back