มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม(การฝกประสบการณวิชาชีพและ สหกิจศึกษา)

การฝกประสบการณภาคสนามเปนการฝกในหนวยงานภายนอกสถาบันคือบริษัท ซีพี ออลจํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซีพี ออลจํากัด (มหาชน)และนําผลการฝกงานมานําเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สหกิจศึกษา เปนการฝกประสบการณในสถานประกอบการที่ไดทําบันทึกขอตกลงกับทางสาขาวิชา คือ บริษัท ซีพี ออลจํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื่อซีพี ออลจํากัด (มหาชน)เพื่อการรวมกันพัฒนานักศึกษาใน สวนของการฝกปฏิบัติงาน การรวมแกไขปญหาในการทํางานการทําวิจัยในสถานประกอบการโดยมีอาจารย นิเทศนักศึกษาคอยดูแลและติดตามควบคุมอยางตอเนื่อง

ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้

  1. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและสามารถปฏิบัติ ตามกฎระเบียบขององคกร
  2. นักศึกษามีความรู ความเขาใจในงานและองคความรูดานอื่น สามารถบูรณาการความรูกับการ ปฏิบัติงาน หรือนําประสบการณจากจากการปฏิบัติงานมาบูรณาการกับการเรียนไดอยางเหมาะสม
  3. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาดานสติปญญาทางดานความคิด การวางแผน การ วิเคราะห การแกไขปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการแสวงหาความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเองและงาน
  4. นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
  5. นักศึกษามีทักษะในการวางแผน การคิดวิเคราะหทางดานการจัดการธุรกิจคาปลีกและสามารถใช เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได


ชวงเวลา

ทุกภาคการศึกษา


การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลาใน1ภาคการศึกษา


จํานวนหนวยกิต

การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก จํานวน 31หนวยกิต และการฝกประสบการณ วิชาชีพจํานวน5หนวยกิตหรือสหกิจศึกษาจํานวน6หนวยกิต