อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล้ยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน

อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์และอาจารย์สรัญญา บัลลังก์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ 2 กลุ่ม A เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

17 ก.ย. 2562

ภาพประกอบ

Back