อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมด้วย อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เลขานุการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน กรรมการหลักสูตรฯ ได้ประชุมและพบปะพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้แนวทางปฏิบัติหลังกลับมาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

13 ก.พ. 2563

ภาพประกอบ

Back