อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นำโดย อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

27 มิ.ย. 2562

ภาพประกอบ

Back