กิจกรรมไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีความกตัญญู รู้คุณครูบาอาจารย์ และเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

1 ส.ค. 2562

ภาพประกอบ

Back