กิจกรรมนักศึกษา ::

บริษัท ปัญญธารา อบรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เตรียมเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ปัญญธารา อบรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เตรียมเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

26 พ.ย. 2561

นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1และ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติหน้าร้าน ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

นักศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรีปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติหน้าร้าน ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

22 ส.ค. 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านธุรกิจ ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านธุรกิจ ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

22 ส.ค. 2561

กิจกรรม "Mind Way"

นักศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วม กิจกรรม "Mind Way" ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

21 ส.ค. 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากลุ่ม A สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากลุ่ม A สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

6 มี.ค. 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้นำนักศึกษากลุ่ม B เข้ารับการอบรมฝึกประสบการณ์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้นำนักศึกษากลุ่ม B เข้ารับการอบรมฝึกประสบการณ์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

6 มี.ค. 2561

Back