มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

แนะนำสาขา

ปรัชญา

มีสํานึกของการเป็นผู้ประกอบการทํางานด้วยความอดทน เป็นคนคิดดี ทําดี และมีจิตอาสา

ความสําคัญ

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทําให้เกิดความต้องการบุคคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน ผู้ชํานาญการวิชาชีพการค้าปลีก ผู้ให้บริการด้านการค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก จึงเป็นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกําลังคน โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความ เชี่ยวชาญด้านค้าปลีกมีสํานึกของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในธุรกิจค้าปลีก สามารถวิเคราะห์ความต้องการ ของลูกค้า สามารถจัดการการค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนําความรู้ด้านการจัดการค้าปลีก ไปใช้ประกอบวิชาชีพทํางานด้วยความขยัน อดทน ด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จึงจะทําให้เกิดความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งระบบการบริหารจัดการทางด้านการค้าปลีกยุคใหม่นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน การ ผลิตบุคลากรให้เป็นคนคิดดี ทําดีและมีจิตอาสาให้เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกจึงต้องมีการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทั้ง ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและพฤติกรรม ของผู้บริโภค มีความสามารถทางวิชาชีพในระดับสากล สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการศาสตร์ ต่างๆได้อ่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ ถูกต้องพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง่อเนื่อง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่โดดเด่น
2) มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้จริง
3) มีความขยัน อดทน และมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ
4) มีทักษะและองค์ความรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้