มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โทรศัพท์ : 0882512074
อีเมล :  teelek305@hotmail.com
เว็บไซต์ :  -

การศึกษา
กจ.ด.(การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยพายัพ
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี


อาจารย์สรัญญา บัลลังก์

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โทรศัพท์ : 0898584890
อีเมล :  Saranyabanlang.ae@gmail.com
เว็บไซต์ :  -

การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ค.บ.(บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม


อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โทรศัพท์ : 0882695417
อีเมล :  pwattapanich@gmail.com
เว็บไซต์ :  -

การศึกษา
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่
วท.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี


อาจารย์ประทาน แก้วกําพล

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โทรศัพท์ : 054-237399
อีเมล :  -
เว็บไซต์ :  -

การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภฏัจันทรเกษม


อาจารย์สรวัตร ทิพย์มงคลกุล

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โทรศัพท์ : 054-23739
อีเมล :  -
เว็บไซต์ :  -

การศึกษา
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์ทรงเดช ไชยชนะ

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โทรศัพท์ : 0887337665
อีเมล :  ccn9edu@gmail.com
เว็บไซต์ :  -

การศึกษา
M.Acct.(Accounting) Central Queensland University, Australia
บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


นางนาตยา นาขยัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 094-708946
อีเมล :  nattaya9720@gmail.com
เว็บไซต์ :  -

การศึกษา
ศศบ.(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง