โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการค้าปลีกสมัยใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการค้าปลีกสมัยใหม่ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิทูร กาญจนพันธุ์ เป็นวิทยากรอบรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ณ ห้องกาแล 10 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

18 มิ.ย. 2563

ภาพประกอบ

Back