มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วย อธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็น ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้

30 ก.ค. 2563

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) เป็นการให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิ สวัสดิการและความรับผิดชอบของตนเอง อีกทั้งยังทราบและเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมของนักศึกษา และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ด้วยการปฐมนิเทศออนไลน์และการประชุมผ่านทางไกล ภายใต้สถานการโรคติดต่อ Covid- 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563

19 มิ.ย. 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการค้าปลีกสมัยใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการค้าปลีกสมัยใหม่ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิทูร กาญจนพันธุ์ เป็นวิทยากรอบรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ณ ห้องกาแล 10 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

18 มิ.ย. 2563

อ่านทั้งหมด>>

กิจกรรมนักศึกษา ::

อ่านทั้งหมด>>

ปฏิทินกิจกรรม ::

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ::