สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แนะแนวการศึกษา) ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แนะแนวการศึกษา) ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาต่อไป

6 มี.ค. 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แนะแนวการศึกษา) ให้กับโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แนะแนวการศึกษา) ให้กับโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาต่อไป

6 มี.ค. 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แนะแนวการศึกษา) ให้กับวิทยาการอาชีพแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แนะแนวการศึกษา) ให้กับวิทยาการอาชีพแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาต่อไป

6 มี.ค. 2561

อ่านทั้งหมด>>

กิจกรรมนักศึกษา ::

อ่านทั้งหมด>>

ปฏิทินกิจกรรม ::

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ::