มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จ.ลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

16 ส.ค. 2562

กิจกรรมไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีความกตัญญู รู้คุณครูบาอาจารย์ และเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

1 ส.ค. 2562

กิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม "MIND WAY" (ไหว้ครู และอบรมเพื่อพัฒนาความรู้) ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อาจารย์ทรงดช ไชยชนะ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

9 ก.ค. 2562

อ่านทั้งหมด>>

กิจกรรมนักศึกษา ::

อ่านทั้งหมด>>

ปฏิทินกิจกรรม ::

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ::