นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1และ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติหน้าร้าน ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

นักศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรีปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติหน้าร้าน ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

22 ส.ค. 2561

ภาพประกอบ

Back