สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านธุรกิจ ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านธุรกิจ ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

22 ส.ค. 2561

ภาพประกอบ

Back