กิจกรรม "Mind Way"

นักศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วม กิจกรรม "Mind Way" ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

21 ส.ค. 2561

ภาพประกอบ

Back