บริษัท ปัญญธารา อบรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เตรียมเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ปัญญธารา อบรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เตรียมเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

26 พ.ย. 2561

ภาพประกอบ

Back