สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากลุ่ม A สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากลุ่ม A สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

6 มี.ค. 2561

ภาพประกอบ

Back