สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้นำนักศึกษากลุ่ม B เข้ารับการอบรมฝึกประสบการณ์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้นำนักศึกษากลุ่ม B เข้ารับการอบรมฝึกประสบการณ์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

6 มี.ค. 2561

ภาพประกอบ

Back