การส่งมอบผลงานจากการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน พร้อมด้วย อาจารย์ทรงเดช ไชยชนะ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ทำการส่งมอบผลงานจากการให้บริการวิชาการและผลจากงานวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ น้ำพริกเผาลำใย แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงสวรรค์ ณ หมู่บ้านเวียงสวรรค์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

17 พ.ค. 2562

ภาพประกอบ

Back