สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตรโดยได้เพิ่มเติม จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ทรงเดช ไชยชนะ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และปริญญาโททางด้านการบัญชี รวมถึงมีผลงานวิชาการผลงานวิจัย เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร และเป็นอาจารย์ประจำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

19 มี.ค. 2562

Back