สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมธัญรัตน์ ชั้น 8 ตึกคณะวิทยาการจัดการ

17 ม.ค. 2562

ภาพประกอบ

Back