ประชุมประจำปี 2561 ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประชุมประจำปี 2561 ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา(ระดับอุดมศึกษา) และอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุุรกิจค้าปลีก ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมในปีต่อไป

20 ธ.ค. 2561

ภาพประกอบ

Back